வியாழன், 5 நவம்பர், 2015

மனம் திறந்து...

    மெளன மொழியாள் மெல்ல                                                                                                         மனம் திறந்தாள்..                                                                                                                               மதிபோன்ற முகமுடையாள்                                                                                                      மென்மையான அகமுடையாள்                                                                                                  முகமொழி பேசும் மதியுடையாள்                                                                                              முந்தானையில்   முடிந்தாள்                                                                                                          மாமனின் மெல்லிய மனதை ..                                                                                                  மலர்போன்ற  இதழுடையாள்                                                                                                     மங்கையவள் மனதைக்கண்டு                                                                                                      மானிடர் யாவருமே மயங்குவாரே...                  

2 கருத்துகள்: